Big Supplements

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Big Supplements

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Big Supplements: De onderneming die voornamelijk handelt vanaf de websites bigsupplements.nl gevestigd is op het adres Oude Rielseweg 11, 5032SH, Tilburg, Nederland en sinds 2022 ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87964155.

Product: Het product dat (of de producten die) door het sluiten van een overeenkomst tussen u en Big Supplements binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de genoemde algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Big Supplements. Met het plaatsen van een bestelling heeft de koper kennis kunnen nemen van en wordt de koper geacht zich akkoord te verklaren met deze voorwaarden.

2.2 Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend aanhanging gemaakt worden bij de kantonrechter of rechtbank in het arrondissement waar Big Supplements is gevestigd.

2.3 Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op overeenkomsten met klanten binnen Nederland en België.

Artikel 3. Aanbiedingen / Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen gedaan door Big Supplements zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Indien Big Supplements de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter, zal zij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Big Supplements te melden.

3.2 Als u via de website een bestelling heeft geplaatst en een geldig e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u een ontvangstbevestiging welke in ieder geval de volgende informatie vermeldt:
(a) Een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(b) De totaalprijs van uw bestelling;
(c) Uw naam en het adres waar het product naar toe wordt gestuurd;
(d) Het e-mailadres van Big Supplements.

3.3 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 4. Transport

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Big Supplements. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico op u over.

Artikel 5. Levertijd

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 dagen of zoveel korter als is bepaald in de overeenkomst tussen u en Big Supplements. Big Supplements probeert er voor te zorgen dat de producten, na betaling, binnen 1 werkdag aan u worden verstuurd.

5.2 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Big Supplements overschreden wordt, zal Big Supplements u hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen.

5.3 Indien u reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden door u schriftelijk wordt ontbonden (via fax, brief of e-mail), zal Big Supplements het reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product aan u terugbetalen.

5.4 Big Supplements behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

Artikel 6. Afkoelingsperiode

6.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 30 werkdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met Big Supplements te ontbinden. Het product dient ongebruikt, onaangebroken en onbeschadigd te zijn.

6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, verzoeken wij u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Big Supplements te melden. U dient het onaangebroken product binnen 30 werkdagen na ontvangst terug te sturen naar Big Supplements.  Belgische klanten kunnen het product na contact met Big Supplements voldoende gefrankeerd via een postkantoor terugsturen, waarna wij de frankeerkosten vergoeden. Het risico van het retourneren is voor de klant.

6.3 Indien u reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met Big Supplements ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Big Supplements deze betalingen binnen 7 dagen nadat Big Supplements het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

6.4 Big Supplements behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Big Supplements schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Big Supplements u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen.

Artikel 7. Garanties

7.1 Wanneer Big Supplements van mening is dat terecht gereclameerd is omtrent het door de koper ontvangen en reeds geopend of gebruikt product, is de koper gerechtigd aan Big Supplements te verzoeken het product door een soortgelijk product te vervangen dan wel na retournering de koopprijs vergoed te krijgen.

7.2 Retournering dient te geschieden binnen 30 werkdagen na ontvangst van het bestelde door middel van terugzending van de ontvangen producten.

Artikel 8. Klachten

8.1 U dient klachten kenbaar te maken bij de klantenservice van Big Supplements (de contactgegevens staan vermeld in artikel 10 van deze voorwaarden).

8.2 Big Supplements zal binnen 7 dagen de klacht proberen op te lossen. Big Supplements zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

Artikel 9. Privacy

9.1 Big Supplements zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden om de overeenkomst die zij met u is aangegaan na te kunnen komen. Deze informatie kan tevens gebruikt worden voor aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, mits u daar toestemming voor hebt gegeven.

9.2 De persoonsgegevens welke verwerkt worden, zijn enkel gegevens die u invult op het bestelformulier wanneer u een product bestelt of heeft besteld. Verder worden uw naam en emailadres opgeslagen wanneer u Big Supplements een e-mail stuurt. Meer informatie hierover is te vinden bij de Privacy-verklaring.

9.3 Big Supplements verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor betaling en verzending.

Artikel 10. Klantenservice

Alle correspondentie met betrekking tot deze voorwaarden dient plaats te vinden met: Big Supplements, Oude Rielseweg 11, 5032SH, Tilburg, Nederland. E-mail: info@bigsupplements.nl.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Big Supplements, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is volledig aan Big Supplements zijn voldaan.

Artikel 12. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

12.1 Big Supplements  is niet verplicht tot het nakomen van aangegane verplichtingen tegenover de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.2 Omstandigheden in de zin van artikel 12.1 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 13. Voorbehoud

Big Supplements kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onbedoeld leveren van incomplete of onjuiste informatie. Aan de vermelde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 14. Copyright

Websitedesign, -tekst en -afbeeldingen, de selectie en schikking hiervan: copyright ©, Big Supplements.

Artikel 15. Medische disclaimer

Voordat u met het gebruik van de voedingssupplementen van Big Supplements begint dient u dit vooraf met uw arts of specialist te overleggen. Dit geldt uitdrukkelijk wanneer u reeds medicijnen gebruikt of onder medische behandeling bent.

Alle informatie die op deze website wordt aangeboden, inclusief informatie gerelateerd aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen en producten, dient alleen voor informatieve doeleinden. Zij is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw eigen arts of specialist. De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie.

Voordat u via deze site gekochte producten gebruikt, dient u eerst de informatie op de verpakking aandachtig door te lezen.

Ondanks de zuiverheid van een supplement kan er sprake zijn van optredende neveneffecten. Ieder persoon is immers uniek. Zoals veel mensen bepaalde voeding niet goed verdragen door intolerantie of allergie, zo kan ook een voedingssupplement door sommigen slecht verdragen worden. Big Supplements stelt daarom uitdrukkelijk dat het gebruik van voedingssupplementen voor eigen risico is.

Voedingssupplementen dienen niet te worden gebruikt als vervanging van een gevarieerde voeding.

Tilburg, 10 December 2022

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Big Supplements

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Big Supplements: De onderneming die voornamelijk handelt vanaf de websites bigsupplements.nl gevestigd is op het adres Oude Rielseweg 11, 5032SH, Tilburg, Nederland en sinds 2022 ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87964155.

Product: Het product dat (of de producten die) door het sluiten van een overeenkomst tussen u en Big Supplements binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de genoemde algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Big Supplements. Met het plaatsen van een bestelling heeft de koper kennis kunnen nemen van en wordt de koper geacht zich akkoord te verklaren met deze voorwaarden.

2.2 Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend aanhanging gemaakt worden bij de kantonrechter of rechtbank in het arrondissement waar Big Supplements is gevestigd.

2.3 Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op overeenkomsten met klanten binnen Nederland en België.

Artikel 3. Aanbiedingen / Overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen gedaan door Big Supplements zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Indien Big Supplements de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter, zal zij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Big Supplements te melden.

3.2 Als u via de website een bestelling heeft geplaatst en een geldig e-mailadres heeft opgegeven, ontvangt u een ontvangstbevestiging welke in ieder geval de volgende informatie vermeldt:
(a) Een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(b) De totaalprijs van uw bestelling;
(c) Uw naam en het adres waar het product naar toe wordt gestuurd;
(d) Het e-mailadres van Big Supplements.

3.3 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

Artikel 4. Transport

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Big Supplements. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico op u over.

Artikel 5. Levertijd

5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 dagen of zoveel korter als is bepaald in de overeenkomst tussen u en Big Supplements. Big Supplements probeert er voor te zorgen dat de producten, na betaling, binnen 1 werkdag aan u worden verstuurd.

5.2 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door Big Supplements overschreden wordt, zal Big Supplements u hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen.

5.3 Indien u reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden door u schriftelijk wordt ontbonden (via fax, brief of e-mail), zal Big Supplements het reeds betaalde bedrag binnen 10 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product aan u terugbetalen.

5.4 Big Supplements behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

Artikel 6. Afkoelingsperiode

6.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 30 werkdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met Big Supplements te ontbinden. Het product dient ongebruikt, onaangebroken en onbeschadigd te zijn.

6.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, verzoeken wij u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Big Supplements te melden. U dient het onaangebroken product binnen 30 werkdagen na ontvangst terug te sturen naar Big Supplements.  Belgische klanten kunnen het product na contact met Big Supplements voldoende gefrankeerd via een postkantoor terugsturen, waarna wij de frankeerkosten vergoeden. Het risico van het retourneren is voor de klant.

6.3 Indien u reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met Big Supplements ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Big Supplements deze betalingen binnen 7 dagen nadat Big Supplements het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

6.4 Big Supplements behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd.

6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Big Supplements schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Big Supplements u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen.

Artikel 7. Garanties

7.1 Wanneer Big Supplements van mening is dat terecht gereclameerd is omtrent het door de koper ontvangen en reeds geopend of gebruikt product, is de koper gerechtigd aan Big Supplements te verzoeken het product door een soortgelijk product te vervangen dan wel na retournering de koopprijs vergoed te krijgen.

7.2 Retournering dient te geschieden binnen 30 werkdagen na ontvangst van het bestelde door middel van terugzending van de ontvangen producten.

Artikel 8. Klachten

8.1 U dient klachten kenbaar te maken bij de klantenservice van Big Supplements (de contactgegevens staan vermeld in artikel 10 van deze voorwaarden).

8.2 Big Supplements zal binnen 7 dagen de klacht proberen op te lossen. Big Supplements zal u hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

Artikel 9. Privacy

9.1 Big Supplements zal uw persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden om de overeenkomst die zij met u is aangegaan na te kunnen komen. Deze informatie kan tevens gebruikt worden voor aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, mits u daar toestemming voor hebt gegeven.

9.2 De persoonsgegevens welke verwerkt worden, zijn enkel gegevens die u invult op het bestelformulier wanneer u een product bestelt of heeft besteld. Verder worden uw naam en emailadres opgeslagen wanneer u Big Supplements een e-mail stuurt. Meer informatie hierover is te vinden bij de Privacy-verklaring.

9.3 Big Supplements verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor betaling en verzending.

Artikel 10. Klantenservice

Alle correspondentie met betrekking tot deze voorwaarden dient plaats te vinden met: Big Supplements, Oude Rielseweg 11, 5032SH, Tilburg, Nederland. E-mail: info@bigsupplements.nl.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Big Supplements, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is volledig aan Big Supplements zijn voldaan.

Artikel 12. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

12.1 Big Supplements  is niet verplicht tot het nakomen van aangegane verplichtingen tegenover de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.2 Omstandigheden in de zin van artikel 12.1 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 13. Voorbehoud

Big Supplements kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onbedoeld leveren van incomplete of onjuiste informatie. Aan de vermelde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 14. Copyright

Websitedesign, -tekst en -afbeeldingen, de selectie en schikking hiervan: copyright ©, Big Supplements.

Artikel 15. Medische disclaimer

Voordat u met het gebruik van de voedingssupplementen van Big Supplements begint dient u dit vooraf met uw arts of specialist te overleggen. Dit geldt uitdrukkelijk wanneer u reeds medicijnen gebruikt of onder medische behandeling bent.

Alle informatie die op deze website wordt aangeboden, inclusief informatie gerelateerd aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen en producten, dient alleen voor informatieve doeleinden. Zij is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw eigen arts of specialist. De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie.

Voordat u via deze site gekochte producten gebruikt, dient u eerst de informatie op de verpakking aandachtig door te lezen.

Ondanks de zuiverheid van een supplement kan er sprake zijn van optredende neveneffecten. Ieder persoon is immers uniek. Zoals veel mensen bepaalde voeding niet goed verdragen door intolerantie of allergie, zo kan ook een voedingssupplement door sommigen slecht verdragen worden. Big Supplements stelt daarom uitdrukkelijk dat het gebruik van voedingssupplementen voor eigen risico is.

Voedingssupplementen dienen niet te worden gebruikt als vervanging van een gevarieerde voeding.

Tilburg, 10 December 2022

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare
Winkelwagen sluit